Heading
The Five Principles

Våra grundprinciper i The Five Principles utgör fundamentet för hur vi arbetar, idag och alla dagar. Med 115 000 medarbetare inom Mars som arbetar i 80 länder världen över är det nödvändigt med en tydlig riktning och en moralisk kompass. På lång sikt beror framtiden för vårt företag, och för planeten, på att vi tar ställning och agerar med mod. Det är därför vi utnyttjar varje tillfälle till att göra en positiv skillnad i denna ständigt föränderliga värld. Vi gör det genom att dra nytta av vår grundläggande filosofi, principerna som hela tiden har gjort oss unika – The Five Principles.

Principerna i The Five Principles står i centrum för alla beslut vi fattar. Det innebär att:

  • Vi står för Kvalitet i vårt arbete och vårt bidrag till samhället.
  • Vi axlar vårt Ansvar (som individer och som företag) att agera nu.
  • Vi baserar våra beslut på Ömsesidig nytta för alla våra intressenter.
  • Vi utnyttjar den kraft som finns i Effektivitet för att våra resurser ska ge maximal effekt. 
  • Vi har finansiell Frihet för att kunna fatta våra egna beslut utan att styras av andras motiv.

Vi vet att det vi gör bara är så bra som det sätt vi gör det på, och våra handlingar hjälper oss bygga en bättre värld för kommande generationer.

The Five Principles: Kvalitet
Konsumenten är vår chef, kvalitet är vårt jobb och prisvärdhet är vårt mål.

VÅR HISTORIA
Hur är vi en del av vardagen?

Mars började blomstra i en djup ekonomisk depression, har mött stark konkurrens och vuxit till sin nuvarande storlek tack vare de flera miljarder köp som görs varje år. Trots att dessa köp ofta är bland de minsta en konsument gör så har de finansierat vår globala tillväxt. Hur kommer det sig? Hur kan vi driva vidare denna framgång?

VÅRT SYFTE
Konsumenten är vår chef

Vi måste komma ihåg att vi inte kan påverka miljontals konsumentval förrän vi har övertygat den första, sedan en andra och därefter en tredje konsument att välja vårt varumärke. Varje individuell försäljning bör betraktas som vår viktigaste. Om vi glömmer det finns det en risk för att vi kan börja luta oss bakåt mot vårt förflutna och ignorera vår framtid. Vi är helt beroende av våra konsumenter för att bygga vår framtid, och vi måste hela tiden anstränga oss för att försöka förstå deras behov. Därigenom kommer vi att skapa livslånga relationer med dem, tack vare produkter och varumärken som ger glädje idag och kan anpassas i framtiden vid förändringar i kultur och livsstil.

VÅR PASSION
Kvalitet är vårt jobb

Vårt företag är dedikerat till att leverera högsta kvalitet i allt vi gör. Kvalitet är den kompromisslösa standarden för våra handlingar. Det kommer från vår passion och vår stolthet över att vara en del av gemenskapen i Mars. Kvalitetsarbete är den första ingrediensen i våra kvalitetsmärken och källan till vårt goda rykte att ställa höga krav.

VÅRA VARUMÄRKEN
Kvalitetsvarumärken ger unika fördelar

Genom att hålla oss nära konsumenterna vet vi att vissa saker övertygar dem att köpa våra produkter, om och om igen. Kvalitetsprodukter och -tjänster, som hela tiden möter högsta kvalitetskrav och tillverkas med minimal miljöpåverkan, har hela tiden varit grunden för vår framgång. Andra påstår också att de levererar kvalitet, men få kan matcha vårt åtagande att göra vårt bästa och höja vår nivå genom konstant innovation.

VÅRA STANDARDER
Valuta för pengarna

Utöver kvalitet måste vi även leverera valuta för pengarna. När vi utvecklar mer innovativa produkter och tjänster för att möta konsumenternas förändrade smaker och önskemål blir det en allt mer komplex uppgift att uppnå prisvärdhet. När vi lyckas kombinera den högsta kvaliteten med det bästa värdet gör konsumenterna det bästa köpet för deras behov.

The Five Principles: Ansvar
Som individer kräver vi totalt ansvar från oss själva; som medarbetare stödjer vi andras ansvarstagande.

VÅR ROLL
Hur vi bygger vår kultur

Vi väljer att vara annorlunda från de företag där många ledningsnivåer spär ut det personliga ansvaret. Alla medarbetare uppmanas att ta direkt ansvar för resultaten, ta initiativ och utöva omdöme samt fatta beslut efter behov. Genom att anställa etiska personer som är väl lämpade för sina jobb, och genom att lita på dem, så ber vi medarbetarna stå till ansvar för sina egna höga standarder.

VÅRT FÖRTROENDE
Vikten av våra medarbetare

Vårt företag är komplext. Vi har varumärken, anläggningar och verksamheter över hela världen. Hur skulle vi kunna lyckas om alla beslut hade fattats centralt? Det är anledningen till att vi ger alla medarbetare frihet att ta fullt ansvar för att leverera överlägsna resultat i deras tilldelade jobb. I utbyte får medarbetarna respekt och stöd, och får lämplig ersättning i enlighet med deras prestation. Vi firar framgångar och ger erkännande till de många medarbetare som gör en extra ansträngning. Vi uppmuntrar även medarbetare att utveckla sina förmågor och därmed kunna ta sig an mer krävande jobb.

VÅR FÖRVÄNTNING
Teamwork och enheters ansvar

På samma sätt som vi medarbetare måste vara beredda att dela vissa uppgifter när vi samarbetar för att nå våra gemensamma mål, måste även enheter samarbeta för att nå företagsgemensamma mål. Även om varje enhet är fullt ansvarig för att uppnå sitt uppdrag är enheter och divisioner beroende av varandra och måste vara beredda på att hjälpa varandra. Eftersom vi förlitar oss på varandra måste vi aktivt kommunicera våra mål, planer, aktiviteter och behov samt lösa våra meningsskiljaktigheter rättvist.

VÅR ANDA
Ansvar och belöningar i vårt företag

Ansvarsprincipen gäller för alla nivåer inom Mars, från medarbetarnas skyldighet att upprätthålla högsta nivå på ärlighet och integritet, till företagets etiska ansvar gentemot samhällen och miljö. Eftersom vi värdesätter och erkänner varandras bidrag behandlar vi alla medarbetare rättvist och likvärdigt, vi undviker splittrande privilegier och ogillar respektlöst beteende av alla slag. Det är ursprunget till ordet "Associate", eller medarbetare, och till den egalitära andan inom Mars. Det är även vår policy och vår praxis, oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller religiös tro. Som medarbetare måste vi ha modet att uppmärksamma alla de medarbetare som inte beter sig enligt våra värderingar. Vi tror att om det vi säger och det vi gör är i enlighet med våra principer så kommer vi att uppnå de resultat vi eftersträvar.

The Five Principles: Ömsesidighet
En ömsesidig fördel är en gemensam fördel, en gemensam fördel kommer att bestå.

VÅRA RELATIONER
Varför ömsesidighet gynnar alla

Vi tror att våra affärsrelationer bör mätas efter hur bra de skapar ömsesidiga fördelar. Dessa fördelar kan ha många olika former och behöver inte vara strikt ekonomiska. På samma sätt måste vi försöka uppnå de mest konkurrenskraftiga villkoren, men samtidigt får Mars handlingar aldrig ske på bekostnad av andra, vare sig ekonomiskt eller på annat sätt. Vår ömsesidighetsprincip har varit en pålitlig guide när vi har etablerat framgångsrika företag i nya länder och kulturer. Det har givit oss möjligheten att agera som en god företagsmedborgare, att minimera vår miljöpåverkan och att använda vår planets naturresurser klokt och effektivt.

VÅRT GEMENSAMMA MÅL
Ömsesidiga fördelar

Vi är helt beroende av styrkan i våra relationer – med våra konsumenter, med våra medarbetare, leverantörer, distributörer och de samhällen där vi bor och arbetar. Vi tror att vi enbart uppnår de bästa resultaten om vi är osjälviska i dessa relationer och ger rättvist mycket tillbaka.

VÅRT LÖFTE
Ömsesidighetsprincipen: för våra konsumenter

Vår tro på kvalitet och värde är absolut. Oavsett vilken press vår verksamhet utsätts för måste våra handlingar och beslut återspegla den grundläggande sanningen att om vi erbjuder kvalitet och värde blir stöd och framgång resultatet. Vinster som ignorerar det blir kortlivade.

VÅR BELÖNING
Ömsesidighetsprincipen: för våra medarbetare, enheter och aktieägare

Ömsesidighetsprincipen gäller lika för alla delar av vår verksamhet. Vi värdesätter medarbetare som individer, för deras talang och uppfinningsrikedom, och de belönas rättvist för deras resultat. Eftersom vi är medvetna om att vi alla har olika behov beroende på var i livet vi befinner oss så ger vi möjlighet för medarbetare att välja arbetsstil eller karriäralternativ som representerar den balans mellan arbete och fritid som passar dem bäst. Enheter strävar efter sina mål till förmån för hela Mars, i gengäld ges de stöd och resurser. Som erkännande för sitt fortsatta åtagande får aktieägare en skälig avkastning på kapital.

VÅRT ÅTAGANDE
Ömsesidighetsprincipen: för våra leverantörer och våra samhällen

När vi förhandlar med våra leverantörer och distributörer måste vi undvika villkor som är skadliga för deras verksamhet, samtidigt som vi från dem begär varor och tjänster som gynnar oss mest. Ömsesidighet ålägger oss en särskild skyldighet att respektera miljön och utveckla de mest hållbara metoderna för att nå våra mål. Vi försöker skapa rättvisa fördelar för de lokala och nationella samhällen där vi verkar, att öka deras välstånd och livskvalitet, samtidigt som vi drar nytta av vårt partnerskap med dem.

VÅRA STANDARDER
Företagets ansvar

Vårt ständiga åtagande för ömsesidighet har alltid resulterat i de högsta nivåerna på företagsmässigt ansvar. Det har hela tiden underbyggt etiken i vår bolagsstyrning och har hjälpt oss att agera rättvist överallt där vi är aktiva. Vår ömsesidighetsprincip är kärnan i det band flätat av förtroende, respekt och ärlighet som vi delar med våra medarbetare och våra konsumenter.

The Five Principles: Effektivitet
Vi använder resurser till fullo, slösar inte och gör endast det vi kan göra bäst.

VÅRA RELATIONER
Effektivitet i praktiken

Hur är det möjligt att upprätthålla våra principer, ge överlägset värde för pengarna och dela med oss av vår framgång? Vår styrka ligger i vår effektivitet, möjligheten att organisera alla våra tillgångar – fysiska, finansiella och mänskliga – för maximal produktivitet. Det ger mening, både för vårt företag för vår planet. På detta sätt blir våra produkter och tjänster producerade med högsta kvalitet, till lägsta möjliga kostnad och med lägsta möjliga resurskonsumtion. På liknande sätt försöker vi hantera all vår affärsverksamhet med de mest effektiva processerna för beslutsfattande.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Avkastning på totalt kapital (ROTA)

Mars har en annorlunda affärsfilosofi jämfört med andra företag, och det är en viktig orsak till vår framgång. Vårt angreppssätt identifierar avkastning på totalt kapital (Return on Total Assets, ROTA), inte bara som vårt viktigaste finansiella nyckeltal utan även som tillväxtkraft. Genom att minimera vårt totala kapital ger vi våra konsumenter utmärkt valuta för pengarna samtidigt som vi levererar hälsosam avkastning vid lägre vinstnivåer än våra konkurrenter. Det frigör ännu mer pengar som kan användas för att skapa tillväxt.

VÅR STRUKTUR
Hög produktivitet och låga kostnader

Inom våra enheter försöker vi alltid sträva efter att höja produktiviteten och sänka kostnaderna. Våra kontor är öppna ytor, där kommunikation är direkt och våra medarbetares erfarenhet och kunskap snabbt kan delas. Våra fabriker är välordnade, rena och designade för enkelhet. Vi innoverar ständigt – söker nya processer, teknologier och arbetssätt för att öka vår produktionsnivå, minska avfallet, minimera vår miljömässiga påverkan och utnyttja vårt globala lärande på bästa sätt.

VÅR ERFARENHET
Nya möjligheter

Driften av alla företag är komplex, och det krävs mycket erfarenhet och kunskap för att vårt företag ska fungera bra. Det är därför vi tänker oss noga för innan vi involverar oss i områden där vi inte är experter. När vi startar nya företag hjälper vår ROTA-policy oss att så snabbt som möjligt göra dem effektiva och lönsamma.

VÅR VISION
Effektivitetsuppdraget

Effektivitet är ett uppdrag vi alla har. Det kräver konstant och öppen kommunikation och definierar hur vi arbetar som individer och som organisation. Slimmade företag, små organisationer och stora uppdrag som innehas av duktiga medarbetare – tre tecken på att principen om effektivitet fungerar.

The Five Principles: Frihet
Vi behöver frihet för att forma vår framtid, vi behöver lönsamhet för att fortsätta vara fria.

VÅR STRUKTUR
Varför vår frihet är viktig

Mars är ett av världens största privatägda företag, och det är ett medvetet val. Många andra företag började på samma sätt som Mars, men efter hand som de blev större och behövde nya finansieringskällor sålde de aktier eller tog begränsande lån för att accelerera sin verksamhet. För att utöka sin tillväxt gav de bort en del av sin frihet. Vi tror att tillväxt och välstånd kan uppnås på annat sätt.

VÅR STRATEGI
Vinstens roll

Mars frihet hänger på att vi kan generera vinst. Eftersom Mars är lönsamt och genererar vinst behöver vi inte låna pengar till den grad att vi kan förlora kontroll över vår verksamhet. Så länge som Mars förblir oberoende kan vårt välbefinnande komma före alla andra finansiella prioriteter. Tillsammans ger det oss möjlighet att bygga vår verksamhet och fortsätta göra en skillnad genom vårt arbete. Varje medarbetares åtagande till Mars måste vara samma som familjens åtagande: att se våra principer arbeta för allas nytta, inuti och utanför vårt företag. För att nå detta mål återinvesteras en betydande del av vinsten varje år. Denna vinst är de resurser som krävs för att vi ska kunna bygga och uppgradera fabriker, gå in på nya marknader, investera i forskning och utveckling, innovera och implementera nya arbetssätt, köpa nya företag och skapa strategiska allianser – allt för att bevara vår konkurrenskraft.

VÅR PLAN
Framtida tillväxt

Om Mars fortsätter lyckas skapa tillräckliga vinster kommer vi att ha frihet att driva verksamheten på det sätt vi anser vara bäst. När Mars växer, fattar vi beslut om diversifiering först efter noga överväganden. Vi är noga med att endast ge oss in i de affärer och marknader där vi kan utmärka oss.

VÅR OPERATIVA STRUKTUR
Privat ägande

Privat ägande gör att Mars kan förbli fritt. Frihetens natur kräver att den utnyttjas ansvarsfullt, både av medarbetare och enheter. Vårt sätt att göra affärer låter oss förbli fria som ett företag och ger de individuella medarbetarna frihet att innovera, agera och växa samtidigt som vi når våra gemensamma mål. Det skapar den typ av miljö i vilken vi alla tycker om att arbeta. Vårt privata ägande, tydliga syfte och höga etiska standarder ger oss möjlighet att röra oss snabbt när vi utforskar ny mark, agera modigt när vi möter konkurrens och ta risker närhelst de är motiverade. Framför allt så ger oss vårt privata ägande frihet att ta ett långsiktigt perspektiv på investeringar, företagsbyggande och att säkerställa våra medarbetares välmående. Denna anda har drivit Mars genom historien. Det är allas vår uppgift att göra det till en vägledande kraft för vår framtid.