En frisk planet

Vi är medvetna om att vi har ett ansvar – och en möjlighet – att öka och förbättra vår påverkan på människor och vår planet. Under de senaste åren har vi gjort viktiga framsteg, som att uppfylla målet att inte deponera något av avfallet från våra anläggningar. Vi minskar våra direkta utsläpp av växthusgaser (GHG) genom förnybar energi och energieffektivitet, samtidigt som vi gör betydande framsteg i arbetet att minska både matspill och annat avfall vid alla våra 126 produktionsanläggningar runt om i världen.

Samtidigt som vi fortsätter att förbättra miljökonsekvenserna från vår direkta verksamhet så inser vi att den största delen av vår påverkan på planeten kommer från vår utökade leverantörskedja. Exempelvis kommer omkring tre fjärdedelar av våra GHG-utsläpp från lantbruk och markanvändning i samband med odlingen av de ingredienser vi behöver för att göra våra produkter. De motorer som driver den globala verksamheten – våra leverantörskedjor – är trasiga, och vi arbetar för att bygga om dem.
 
Efter en noggrann granskning av vår resursanvändning i hela vår värdekedja (från gårdar via fabriker till köksbord) så har vi nu en bättre förståelse för hur vi påverkar vår planet, och i synnerhet hur vår verksamhet påverkar klimatförändringar, vattenstress och markanvändning. Och vi har en plan för att möta dessa frågor, både internt och genom medverkan i program som Champions 12.3, som syftar till att accelerera framstegen mot att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling.
 
Vetenskapen är entydig, så vi har satt upp ambitiösa mål inom klimatåtgärder, markanvändning och vattenförvaltning för att bidra till att förverkliga vår vision om en frisk planet och friska människor. Vi arbetar med dessa frågor i leverantörskedjor för viktiga råvaror – kakao, ris och mint (som är de vi pratar mest om) plus palmolja, nötkött, pappersmassa och papper, soja och mejeriprodukter – över hela världen.

Mars relying on solar panels for energy use.

Klimatåtgärder

Människans utsläpp av växthusgaser (GHG) har förändrat sammansättningen av atmosfären, och över hela världen börjar konsekvenserna märkas. Det är allt från ökade medeltemperaturer och extremtemperaturer till förändringar i nederbördsmönster och oväder som är mer allvarliga och mindre förutsebara.

För att undvika de mest ödesdigra konsekvenserna menar vetenskapen att vi måste begränsa den globala uppvärmningen till mindre än det gränsvärde på 2 °C som presenteras i det internationella Parisavtalet om klimatförändringar. Som ett sätt att göra vår del har vi satt som mål att minska de sammanlagda utsläppen av växthusgaser i vår värdekedja med 27 % år 2025 och 67 % år 2050 (från 2015 års nivåer).

Healthy Planet - 3a

Vattenförvaltning

Vattenbrist påverkar 40 procent av jordens befolkning, och andelen kommer att öka med fortsatt befolkningsökning. Jordbruket är den största användaren av vatten, så för att hantera denna kritiska resurs hållbart måste vi fokusera på vad som odlas i våra leverantörskedjor: hur det odlas lika väl som var det odlas.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Markanvändning

Vi förlitar oss på bönder över hela världen för att varje dag få råvaror som ris, kakao och vanilj. Under loppet av hundratals år har innovationer inom jordbruket hjälpt till att öka böndernas avkastning och på så sätt hjälpt till att föda jordens växande befolkning. Samtidigt har utvecklingen medfört nya utmaningar för jordbruket, som avtagande jordkvalitet, överutnyttjande av gödning och bekämpningsmedel samt klimatförändringarnas effekter.

Dessa utmaningar kräver åtgärder så att marken skyddas för framtida produktiv användning, och för att skydda biodiversitet, livsmiljöer och naturresurser.

Transparens och mätbarhet

Vi fortsätter att utveckla policyer, ställningstaganden och åtgärdsplaner för att hjälpa oss nå våra hållbarhetsmål inom allt från förnybar energi och avskogning till vattenanvändning.

Worker documenting recycled packaging

Hållbara förpackningar

Förpackningen har en viktig uppgift för alla produkter från Mars, från att hålla produkterna säkra under transport till att bevara produkterna fräscha och att särskilja våra varumärken. Mars förstår hur viktiga förpackningarna är. Det är anledningen till att vi planerar att använda 100 % återvinningsbara förpackningar senast 2025.

För att nå vårt mål kommer vi att förändra mer än bara de fysiska förpackningarna. Mars kommer att uppmuntra konsumenterna att göra sig av med sina förbrukade förpackningar på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom kommer vi att arbeta för att förändra infrastrukturen för återvinning genom att utveckla en anläggning för plastsortering som möjliggör att mer än 90 % av den använda plasten återvinns.